2" United States Insert Hockey Medals

2" New York State Hockey Medal