6" Star Insert Hockey Trophies

6" Gold Star Insert Hockey Trophy