Vintage Base Irish Feis Trophies

10 1/4" & 11 1/2" Vintage White Base Insert Irish Feis Trophy