Cup Jiu-jitsu Trophies

24" Silver Virtue Perpetual Jiu-jitsu Trophy